Onderstaand een verre van complete bloemlezing:

Koninkrijksjeugdparlement KYP

Voor velen een hoogtepunt van positieve samenwerking: het Koninkrijksjeugdparlement / Kingdom Youth Parliament KYP. Vijftig enthousiaste jongeren uit alle delen van het Koninkrijk kwamen in mei 2014 op Sint Maarten bijeen voor een week van debatten over hun gezamenlijke toekomst. Inmiddels zal het KYP in oktober 2016 opnieuw samenkomen; ditmaal op Aruba. Zie voor meer informatie www.kingdomyouthparliament.org.

Alle KYP-leden op de foto met Prinses Beatrix

 

Dutch Caribbean Heritage Platform (DCHP)

De DCHP-leden tijdens de oprichtingsbijeenkomst in Willemstad samen met prof. mr. Pieter van Vollenhoven, de gezaghebber van Saba en de directeur van het NRF.Eleven different foundations of the six Dutch Caribbean islands came together in 2014  to establish the Dutch Caribbean Heritage Platform (DHCP). For some time there were ideas for strengthening the cooperation between the islands. In February 2013, a number of foundations came to Bonaire and spoke together for the first time. There, Stichting Monumentenfonds Aruba (SMFA) took the initiative to raise cooperation to a higher level and formalize the cooperacion. Since then we worked on drafting a constitution with which the partnership is sealed. Principle is that foundations from the different islands can participate, as long as their objective includes the preservation of cultural heritage. Of Aruba currently SMFA Foundation and Rancho are represented. Curacao has five foundations, St. Martin two and St. Eustatius (Statia) and Bonaire each one. It is certainly possible for several other foundations to join in the future.

The objective of the Platform is cooperation in the conservation of cultural heritage. Any organization will keep its different roles, tasks and responsibilities. The way to reach this goal is through the exchange of knowledge, expertise and information, enhancing the awareness of the value of cultural heritage among residents, visitors and governments, forming a contact point for international organizations and building and maintaining a regional and international network. It is a platform that is focused on execution and DOING.

There is also close cooperation with the Netherlands. In recent years, the Nationaal Restauratiefonds (NRF) has provided a number of large, so-called ’soft loans’ to the different islands.

Dutch Caribbean Nature Alliance (bekijk de site van DCNA)

 

Alles van waarde is weerloos en de natuur lijkt soms extra weerloos in een wereld die steeds vaker vooral lijkt te draaien om economische groei en snel geld verdienen. Dat is in Nederland niet anders dan op de zes Antilliaanse eilanden die het Koninkrijk telt. Tegenwoordig werken deze zes Caribische eilanden op het gebied van natuurbeheer echter niet alleen onderling steeds beter samen, maar doen dat ook met zusterorganisaties in Nederland. Zeven eilandelijke non-gouvernementele organisaties werken samen met een elftal natuurorganisaties in Nederland, waaronder Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Vogelbescherming en het Wereld Natuur Fonds. In 1996 werden de eerste gesprekken gevoerd en in 2003 ontstond daaruit de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA). Hare Majesteit de Koningin is sinds enige jaren beschermvrouwe van DCNA.

Educatie, bewustwording, onderhoud en ook handhaving: de bij DCNA aangesloten organisaties leren van elkaar en ondersteunen elkaar. Met financiële steun van onder meer de Postcode Loterij en het Nederlandse Ministerie van BZK werkt DCNA aan het opzetten van een fonds om ook op langere termijn verzekerd te zijn van voldoende middelen om binnen het Koninkrijk gezamenlijk bij te dragen aan behoud van de unieke natuur die het Koninkrijk boven en onder water kenmerkt.
Op 28 april 2011 heeft het Comité Koninkrijksrelaties € 17.300 (Naf 45.970) geschonken aan DCNA en de Nederlandse natuurorganisatie IVN als bijdrage voor een naschools natuureducatieprogramma voor alle zes tot het Koninkrijk behorende Caribische eilanden. Dit gezamenlijke project heeft twee doelstellingen: allereerst een betere afstemming van bestaande programma’s en daarnaast de ontwikkeling van een speciaal Caribisch Jeugd Natuur Programma “Kids for Nature”. Dankzij de inhoudelijke inzet van DCNA en IVN en met de steun van het Comité Koninkrijksrelaties zal een dergelijk programma in 2012 klaar zijn.

Onderwijsuitwisselingen

Op alle eilanden vinden onderwijs-uitwisselingen plaats: middelbare scholieren ontmoeten elkaar en logeren in gastgezinnen om elkaar beter te leren kennen. Via social media blijven contacten hecht, zoals bijvoorbeeld ook die tussen het Radulphus te Willemstad en het Reggesteyn te Nijverdal op deze foto.

Elke uitwisseling kent vele bijzondere momenten, maar de meerwaarde boven een regulier toeristisch bezoekje zit hem vooral in het maken van echt contact (daarom gastgezinnen en geen hotels) om de overeenkomsten en verschillen tussen jezelf en leeftijdgenoten te leren kennen. Juist jonge volwassenen leren daardoor niet alleen die ander, maar ook zichzelf beter kennen.

KidDocs

KidDocs is een documentairefestival voor jongeren op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. KidDocs is met de jaren een fenomeen geworden op de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba. Vanaf september 2011 tot februari 2012 zal KidDocs voor de achtste keer de eilanden aandoen. Het bereik van het documentairefestival is groot, naar verwachting zullen ongeveer 12.000 tot 13.000 jongeren in schoolverband het festival bezoeken.

Het doel van KidDocs is jongeren, van brugklassers tot en met bovenbouw leerlingen, kennis te laten maken met het genre documentairefilm en hen te informeren over de wereld buiten het eiland waarop ze wonen. KidDocs is bedoeld als tegenhanger van de commerciële, vaak Amerikaanse, televisieprogramma’s en Latijns-Amerikaanse soaps die veel uitgezonden worden op de eilanden. Het documentairefestival is een manier om de jeugd kennis te laten maken met de kracht van de documentaire film. Hun belangstelling voor wat zich buiten hun gezichtveld afspeelt wordt gewekt en hun creativiteit wordt geprikkeld.

Het festivalprogramma is samengesteld uit internationale documentaires waarin leeftijdsgenoten uit de hele wereld de hoofdrol spelen. KidDocs heeft voor brugklassers en oudere jongeren twee verschillende programma’s, waardoor de tieners documentaires zien die passen bij hun belevingswereld. KidDocs wil appelleren aan de nieuwsgierigheid van het publiek en zo bijdragen aan het bewustwordingsproces dat hoort bij de weg naar volwassenheid. Voor scholen en docenten biedt het festival de mogelijkheid maatschappelijke discussies in de klas te voeren.

KidDocs is het initiatief van Marion Hilhorst, documentaire filmmaker en producent van Stichting Het Pakhuys. Het Pakhuys, gevestigd in Amsterdam, werkt samen met Fundashon MovieMente op Curaçao. In de afgelopen jaren heeft zich een steeds groter aantal enthousiaste medewerkers afkomstig van alle eilanden en Nederland rond KidDocs verzameld. Dit team bestaat onder andere uit een docent, oud-minister, documentairemaker, maatschappelijk werker en journalist. Maar ook de studenten van de minor Jeugdfilmkunde van de Lerarenopleiding aan de UNA zijn nauw betrokken bij het documentairefestival. De samenwerking met de lokale openbare bibliotheken bewijst zich overigens meer en meer. Zo zijn er momenteel gesprekken gaande om te zien in hoeverre de bibliotheek als een uitleenpunt kan gaan fungeren voor documentaire films (incl. lesbrieven) ten behoeve van het onderwijs. Hierdoor is KidDocs een goed voorbeeld van een project dat door samenwerking tussen de verschillende eilanden tot stand is gekomen en waarbij duidelijk sprake is van inbedding in- en participatie vanuit de samenleving.

Samenwerking brandweerkorpsen

Sinds 2000 vindt er samenwerking plaats tussen de verschillende brandweerkorpsen op de eilanden en brandweerkorpsen in Nederland. De afgelopen jaren zijn er meerdere overeenkomsten gesloten, zo werkt Sint Maarten samen met de brandweer in Dordrecht, heeft Aruba een relatie met het brandweerkorps in Eindhoven, werkt Curaçao samen met brandweer Rotterdam Rijnmond en zijn Bonaire, Saba en Sint Eustatius gekoppeld aan het brandweerkorps Haaglanden. Het doel van deze samenwerkingen is om via uitwisseling van personeel de kennis en vaardigheden van de korpsen op de eilanden te vergroten. Duurzame ontwikkeling staat hierbij centraal. De samenwerkingen strekken zich uit van rampenbestrijding tot preventie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt deze samenwerkingen in ieder geval tot 2012. Ook liggen er vanuit de korpsen op de eilanden plannen op tafel om de onderlinge bijstand te vergroten.

Betrokkenheid De Hoop bij verslavingszorg op Aruba, Bonaire en Curacao

Sinds 1986  onderhoudt De Hoop ggz intensieve contacten op Aruba, Bonaire en Curaçao en een aantal Bovenwindse eilanden. De Hoop stelt haar kennis en ervaring ter beschikking o.a. van lokale organisaties voor verslavingszorg, kerken, scholen en de overheid. De Hoop is actief op de volgende deelgebieden:

1. Bevorderen kennis en professionaliteit in de verslavingszorg
2. Bevorderen kennis ten aanzien van verslavingszorg bij gezagsdragers
3. Zorgregistratie in de verslavingszorg
4. Preventie
5. Overige ondersteuning
1. Bevorderen kennis en professionaliteit in de verslavingszorg

Bevorderen kennis en professionaliteit in de verslavingszorg
De Hoop draagt haar kennis en ervaring over verslaving en behandelmethoden over aan de organisaties voor verslavingszorg ter plaatse. Daarnaast helpt De Hoop bij scholing van personeel in de organisaties. Zo zijn er uitwisselingsprojecten geweest (medewerkers uit Nederland hebben meegedraaid op de eilanden en andersom). Ter plekke zijn er trainingen georganiseerd (basiscursus verslavingszorg en ‘train de trainers’ cursus) voor een periode van een jaar, in een zevental modulen, voor medewerkers in de verslavingszorg, onder meer bij de FMA, Brasami, Speransa en Caprilles. Deze trainingen zijn aan verschillende groepen vijf keer een jaar gegeven.
De Hoop heeft er mede voor gezorgd dat Christelijke Hogeschool Ede op Bonaire HBO-SPH is gaan aanbieden als duaal traject. Op Bonaire nemen een zestal organisaties hier deel aan en ook organisaties op Curaçao zijn hiermee gestart.  Door ter plekke de opleiding aan te bieden, wordt voorkomen dat mensen in Nederland de opleiding gaan volgen, met een grote kans dat zij ook daar werk vinden en niet teruggaan naar de eilanden. In de loop der jaren is een honderdtal professionals in de zorg vanuit Nederland op vrijwillige basis succesvol actief geweest in organisaties voor verslavingszorg op de eilanden. Voorheen organiseerde het ministerie van VWS conferenties gericht op kennis over verslavingszorg voor de lokale instanties op de eilanden. De Hoop was betrokken bij de organisatie van die conferenties.

Bevorderen kennis ten aanzien van verslavingszorg bij gezagsdragers
Voor de gezagsdragers op de ABC-eilanden is het niet direct mogelijk onderscheid te kunnen maken tussen opvang van verslaafden en behandeling in verslavingszorg, terwijl bij dit laatste veel meer komt kijken dan alleen opvang. Door het realiseren en bevorderen van behandelprogramma’s in de verslavingszorg, het bijdragen aan conferenties over verslavingszorg en herhaaldelijke gesprekken met lokale bestuurders heeft De Hoop actief gelobbyd  voor een professionelere verslavingszorg. Met name op Curaçao leidde dit tot een gesubsidieerde instelling. Op Bonaire leidde dit tot een hoger besef van de noodzaak voor professionele verslavingszorg, alhoewel daar niet de financiële middelen aanwezig waren om vanuit de overheid een gesubsidieerd project op te zetten. De Hoop heeft daar zelf een project opgezet (Krusada) dat gedraaid wordt door zorgprofessionals die op vrijwillige basis werken.

Zorgregistratie in de verslavingszorg
De Hoop ggz heeft voor haar eigen organisatie in Nederland een digitaal zorgregistratiesysteem ontwikkeld, genaamd EZRA. Dit systeem maakt het o.a. inzichtelijk hoe de zorg voor cliënten verloopt, hoeveel cliënten er zijn, hoe lang zij in behandeling zijn, welke facetten onderdeel uitmaken van zijn of haar behandeling enzovoort. Kortom, zorgregistratie is mogelijk en cijfers over de zorg kunnen overlegd worden aan de overheden, bijvoorbeeld over het aantal cliënten en de soort problematiek. Voor individuele organisaties helpt EZRA tevens het eigen interne zorgproces in beeld te brengen: hoe ziet de intake er exact uit, wanneer vindt evaluatie van de behandeling plaats, hoe verloopt de behandeling?
De inzet van een zorgregistratiesysteem is in de praktijk keer op keer een niet-bedreigende vorm van zorg(re)organisatie gebleken. Om een zorgregistratie systeem effectief in te zetten, moeten organisaties eerst zorgtrajecten en -processen definiëren, protocolleren en organiseren. Daardoor wordt meteen een kwaliteitsverbetering in de zorg bereikt.
EZRA is in enigszins aangepaste vorm sinds de jaren ’90 ingezet op Curaçao. Inmiddels werken alle verslavingszorgorganisaties op Curaçao – en ook de Caprilles Kliniek met haar psychiatrische zorg – evenals Krusada op Bonaire met dit systeem. Ook op andere eilanden, waaronder Aruba, is men in voorbereiding om met EZRA aan de slag te gaan.

Preventie
De Hoop ggz geeft dagelijks preventieve voorlichtingen op scholen in Nederland. Daarvoor is onder meer de lifestyletraining ‘No Apologies’ (Wak bo Kaya) ontwikkeld. Deze training is in zijn geheel aangepast voor de eilanden en  in het Papiaments vertaald. Lokale trainers zijn opgeleid en geven nu deze trainingen op scholen, met name op Curaçao (georganiseerd vanuit Hebron preventie) en in iets andere vorm ook op Bonaire. De Hoop allerlei trainingen gegeven of mede georganiseerd in kerken, met name rond de thema’s gezin, relaties en identiteit. Er bleek een grote behoefte te bestaan aan dergelijke trainingen. Daarnaast heeft De Hoop (Krusada) in samenwerking met justitie en gevangenis op Bonaire trainingen gegeven in de gevangenis.

Overige ondersteuning
In het project ‘Drenta’ is door De Hoop samengewerkt met Stichting Terwille (concernlid van De Hoop) en de stad Groningen. Cliënten uit die stad en afkomstig uit de ABC eilanden, die veelvuldig in contact met justitie waren gekomen, die de Nederlandse taal nog niet goed beheersten en nog niet echt aansluiting vonden bij de Nederlandse samenleving, werd een zorgtraject geboden dat deels in Nederland en deels op de eilanden plaatsvond. Daarna kregen zij een baangarantie in de stad Groningen. Dit traject, dat geheel werd gefinancierd door Groningen, verloopt succesvol.
Tevens is er op de eilanden contact gelegd met tal van pastors en monseigneurs van allerhande kerkelijke stromingen. De Hoop benut rmee de belangrijke plek die de kerken innemen in de samenleving op de eilanden. Bestuurders van De Hoop zijn ingegaan op de vraag van verscheidende organisaties op de eilanden om deel te nemen aan het bestuur van die organisaties. Op die manier kan De Hoop hen optimaal ondersteuning bieden. Ook beheert De Hoop de websites van een aantal organisaties op de eilanden, waaronder die van Krusada, Speransa en Hebron. Aan diverse organisaties is ondersteuning geboden bij de fondswerving. Daarnaast heeft De Hoop ondersteuning geboden bij de start van projecten op Curaçao, Bonaire en Aruba. Verschillende keren heeft De Hoop op verzoek van eilandsraden of lokale bestuurders advies uitgebracht.

De Hoop ggz, zomer 2011

Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis heeft op ieder eiland een afdeling met eigen bestuur en vrijwilligers. Hier werken ruim 350 Rode Kruis-vrijwilligers met gedrevenheid en enthousiasme. Zij bieden sociale hulp en noodhulp aan de meest kwetsbaren, waar nodig. Op de eilanden is veel behoefte aan sociale hulp. Bovendien trekken veel jongeren naar Europa en de Verenigde Staten. Waar vroeger mantelzorg vanzelfsprekend was, wordt nu steeds vaker een beroep gedaan op de vrijwilligers van het Rode Kruis.

No Comment

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12 − een =

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.